فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
فروشگاه های زنجیره ای افشین - شعبه مرکزی تبریز

تلفن: 04133305323
فکس: 04133305601
ایمیل: centralstore@afshinmarkets.com

دوشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

جمعه:  -

شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

فروشگاه های زنجیره ای افشین - شعبه 2 تبریز

تلفن: 04135541777-8
فکس: 04135554810
ایمیل: store2@afshinmarkets.com

دوشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

جمعه:  -

شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

فروشگاه های زنجیره ای افشین - شعبه 3 تبریز

تلفن: 04135571777-8
فکس: 04135558777
ایمیل: store3@afshinmarkets.com

دوشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

جمعه:  -

شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

فروشگاه های زنجیره ای افشین - شعبه 4 تبریز

تلفن: 04132310470
فکس: 04132310470
ایمیل: store4@afshinmarkets.com

دوشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

جمعه:  -

شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 9:30 شب